سئوالات مطروحه در آزمون سیره نبوی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بدون هیچ توضیحی و با عذرخواهی از ساحت مقدس پیامبر (ص) بدین شرح آورده شده ‌است:

۱) رسول خدا (ص) از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟

الف)ماهیچه ـ سردست        ب) ران ـ سردست       ج) ران ـ جگر          د)جگر و قلوه

 

 (2کدام یک از گزینه‌های زیر از خصلت‌های خروس است که با خصلت پیامبر سازگار نیست؟

الف) وقت شناسی ـ غیرت مردانه                  ج) وقت شناسی ـ سخاوت

 ب) شجاعت و کثرت آمیزش با همسر            د) برچیدن غذا از زمین ـ تند راه رفتن

 

 (3رسول خدا در خوردن کدامیک از موارد زیر کسی را با خود شریک نمی‌کرد؟

الف) غذا      ب) نان جو          ج) انار            د)ماهیچه گوسفند

ادامه