عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار ....ا              

                    از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز ....                               

                                                      با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش ....

                                                                                                (( زرتشت ))

*******   سال نو بر همگان مبارک  *******