نکاتی که در تنظیم جدول فوق در نظر گرفته شده است:

1-اسامی فوق از وبلاگ جناب آقای دکتر مسعودی استخراج گردیده است.

2-فقط وبلاگها مورد بررسی قرارگرفته اند و از وب سایت های اساتید محترم چشم پوشی شده است.

3.چون این تحقیق در تاریخ 7فروردین ماه 86انجام شده حتی در مورد وبلاگهایی هم که مطلب جدید نداشته اند فاصله زمانی تا این تاریخ حساب شده است.

4-این رتبه بندی صرفا براساس فاصله زمانی می باشد وبه هیچ عنوان محتوای علمی مطالب منظور نشده است.

از تحلیل وبلاگهای فوق نکات زیر حاصل می شود:

1-از 15 وبلاگ فوق 9 وبلاگ(60 %) تا این تاریخ مطلب جدید دارند ومابقی ( 40 %) در تعطیلات عید به سر می برند.

2- از 9 وبلاگ به روز شده وبلاگ خانم دکتر ابتسام رضوی با 30روز فاصله زمانی و وبلاگ آقایان دکتر شکرخواه ودکتر مسعودی با2روز فاصله زمانی بیشترین وکمترین فاصله زمانی را دارا می باشند.

3- در میان وبلاگ های فوق وبلاگ جناب آقای دکتر شکرخواه وجناب آقای دکتر مسعودی به روز ترین وبلاگ ها بودند.

به نظر شما با توجه به اینکه به راحتی با یک رایانه خانگی، لب تاپ وحتی یک تلفن همراه هم می توان به انتشار مطلب جدیدی در وبلاگ پرداخت، بطور میانگین فاصله زمانی 10 روز برای به روز شدن وبلاگهای اساتید به نام ارتباطات زیاد نیست ؟؟؟

 

 ۴-این رتبه بندی صرفا براساس فاصله زمانی می باشد وبه هیچ عنوان محتوای علمی مطالب منظور نشده است.