طنزگويه هاي اجتماعی

چگونه كارمند خوبيباشيم؟

سعي كنيد هنگام تردد در راهروهاي اداره هميشه پرونده زير بغل داشتهباشيد:
به اين ترتيب به نظر كارمند سخت كوشي ميرسيد كه قرار است در جلسه مهمي شركتكند. كساني كه دست خالي اين طرف و آن طرف ميروند عاطل و باطل به نظر ميرسند و تصورعموم از كساني كه روزنامه زير بغل دارند اين است كه زير كار در ميروند و به جاي آنوقت خود را صرف خواندن روزنامه و حل جداولش ميكنند.

براي اين كه به نظر برسدسرتان شلوغ است:
از كامپيوتر استفاده كنيد. استفاده از كامپيوتر در نگاه خيلي ازكساني كه چشم‌شان به شما مي افتد مترادف «كار» است در حالي كه شما مي‌توانيد فرصترا مغتنم شمرده و ايميل‌هاي شخصي دريافت و ارسال نماييد، چت كنيد ودر مورد موضوعاتمورد علاقه خود سرچ كنيد، وبلاگها و سايتهاي مورد علاقه خود را نگاه كنيد و بدوناينكه ذره‌اي كار انجام داده باشد، حسابي خوش بگذرانيد و اگر زماني توسط رئيس‌تانگير افتاديد (كه حتما گير مي‌افتيد) بهترين دفاع اين است كه ادعا كنيد در حاليادگيري نرم‌افزار جديدي هستيد كه به نوعي به كارتان مرتبط است.

ميز كارتانرا به هم بريزيد:
اطراف خودتان را حسابي با اسناد و جزوات و اوراق پر كنيد. درنگاه افراد حجم كاري كه ديده ميشود مهم است. اگر ميدانيد قرار است كسي در دفتركارتان در مورد كارش با شما ديدار داشته باشد اسناد و مدارك مربوط به او را در مياناوراق خود گم و گور كنيد و بعد در حضور او دنبالشان بگرديد.

از منشي تلفنياستفاده كنيد و حتي المقدور به تماس‌ها پاسخ ندهيد:
افراد براي اين كه چيزي بهشما بدهند با شما تماس نميگيرند، آنها تماس ميگيرند تا شما براي آنها كاري انجامدهيد و فقط بلدند براي شما دردسر بسازند و اين منصفانه نيست!

ظاهري آشفته وپريشان داشته باشيد:
ظاهر پريشان شما رئيس‌تان را متقاعد ميكند كه سر شما حسابيشلوغ است.

كاري كنيد كه به نظر برسد تا ديروقت كار ميكنيد:
هميشه ديردفتر را ترك كنيد به خصوص زماني كه رئيس‌تان در اداره است. ميتوانيد از اين فرصتبراي خواندن مجلات، كتابها و سرگرمي‌هاي اين چنيني كه هميشه قصد انجامشان را داشتيدولي فرصت نكرده‌ايد استفاده كنيد.

آه بكشيد:
زماني كه افراد زيادياطرافتان هستند وانمود كنيد داريد به سختي كار ميكنيد و بعد با صداي بلند طوري كههمه بشنوند آه بكشيد. تصور حجم بالاي كاري كه داريد انجام ميدهيد آن‌ها را تحتتاثير قرار خواهد داد.

از الفاظ قلمبه سلمبه استفاده كنيد:
اگر چنينواژه‌هايي بلد نيستيد معادل انگليسي كلمات مرتبط با حوزه كاريتان را پيدا كنيد و بهخصوص هنگام صحبت كردن با مافوق خود به جاي كلمات فارسي از آن‌ها در جملاتتاناستفاده كنيد. مهم نيست كه او متوجه آن چه ميگوييد ميشود يا خير!

مهم ايناست كه شما تاثير گذار به نظر ميرسيد.

/ 0 نظر / 11 بازدید