همشهري آنلاين:كتاب "زبان تخصصي براي دانشجويان علوم ارتباطات و روزنامه نگاري" تاليف دكتر سيد وحيد عقيلي و دكتر احمد توكلي منتشر شد.

انتشارات ثانيه اين كتاب را ‌ در 184 صفحه به قيمت 2000 تومان وارد بازار كرده است.در مقدمه كتاب مي خوانيم: 

اين كتاب سعي كرده است بين دو ديدگاه در باره آموزش زبان تخصصي پلي برقرار كند؛ ديدگاهي كه مي گويد قرار دادن ترجمه فارسي در كنار متن انگليسي به تنبلي كاربر مي انجامد و مانع فراگيري او مي شود و ديدگاهي كه معتقد است اين امر كاربر را تشويق به فراگيري كرده، به درك بهتر او كمك مي كند. در اين مجموعه سعي شده است متن ترجمه شده جمله به جمله در اختيار كاربر قرار نگيرد، بلكه در اين بخش تنها به داستان متن انگليسي پرداخته شده است.

- متن ها به گونه اي انتخاب شده اند كه علاوه بر آموزش زبان تخصصي به آموزش روزنامه نگاري نيز كمك مي كنند.به عبارت ديگر براي كاربري كه در مقطعي آمادگي مطالعه زبان تخصصي ندارد، بخش فارسي به تنهايي يك كتاب آموزش خبرنگاري است و مباحث خبر، مصاحبه و فيچر نويسي در حد ايجاز اما تا حد ممكن كامل ديده شده است.

- براي انكه متني تا حد كامل به كاربر داده شود در ميان متون انگليسي موجود ( كتاب و متون اينترنتي) جست و جوي زيادي صورت گرفته است با دو رويكرد: (يك)سادگي متن (دو) تناسب آن با توجه به محدويت يك ترم دانشگاهي و كم حوصلگي دانشجويان براي فراگيري زبان تخصصي.به همين دليل برخي از درس ها از دو يا سه متن مجزا كنار هم قرار گرفته تا يك مفهوم و تعداي واژه تخصصي را در برگيرد.

فهرست كتاب به شرح زير است:

Zaban-book-150.jpg


رسانه
2- رسانه چيست؟
1- روزنامه ها
3- انواع روزنامه
4- چگونه روزنامه ها بر روي شما تاثير مي گذارند؟

خبرنويسي
1- خبر چيست؟
2- مباني خبر نويسي
3- ارزش هاي خبري
4- عيني بودن خبر
5- دروازباني خبر
6- ساختار خبر
7- هرم وارونه
8- ليد نويسي
9- سخت خبر و نرم خبر
10- ساعت شني

مصاحبه
1- مصاحبه چيست؟
2- ساختار مصاحبه
3- راهنماي هايي براي مصاحبه
4- سوال هاي مصاحبه
5- راهنمايي هاي براي طرح سوال ها
6- بايد ها و نبايد هاي مصاحبه

فيچرنويسي
1- تعريف فيچر
2- فيچر خبري
3- يك گزارش چگونه نوشته مي شود؟
4- راهنمايي هاي بيشتر براي گزارشگران
5- فرايند نويسندگي
6- گزارشگري

/ 0 نظر / 10 بازدید